آرم شهاب4

 

پذیرش دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه فردوسی مشهد

به اطلاع می‌رساند دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد  برای سال تحصیلی 98-1397  اقدام به پذیرش داوطلبان در مقطع دکتری تخصصی به صورت بدون آزمون می‌نماید. سامانه ثبت نام از 20  فروردین  تا 10  اردیبهشت سال 1397 به مدت 20 روز فعال می‎باشد. لطفا آئین نامه‌ها و شرایط ثبت نام  را با دقت مطالعه و پیش از ثبت‌نام از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل فرمایید.

system-log-out     لینک ثبت نام

فهرست رشته‎های تحصیلی دکتری در سال تحصیلی 98-1397

مدارک مورد نیاز:

 • اسکن عکس
 • اسکن کارت ملی
 • ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
 • ریز نمرات مقطع کارشناسی
 • گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی
 • گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی
 • چکیده پایان نامه ارشد (فارسی-لاتین)/ در صورت عدم دفاع، تصویر پروپوزال
 • اطلاع از ایمیل دانشگاهی (پسوند ac.ir.) دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی را گذرانده باشند، جهت درج در سیستم ثبت نام.
 • گواهی رتبه کنکور کارشناسی (اختیاری)
 • گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد (اختیاری)
 • گواهی رتبه در دوره کارشناسی ارشد (اختیاری)
 • گواهی رتبه در دوره کارشناسی (اختیاری)
 • مقالات و یا نامه پذیرش مقالات (داشتن مقاله علمی- پژوهشی الزامی است)

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

دانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به  تکمیل دقیق فرم مطابق با مدارک بارگذاری شده اقدام نماید. در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ، از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  31/6/1397 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.

داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ‎ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ و داﻧﺸﮑﺪه‎ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ارائه درخواست و دارا بودن شرایط، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمی‎باشد. بنابراین به داوطلبان توصیه می‎شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند.

ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت تام اینترنتی نکرده باشند و یا مدارک بارگذاری شده (اسکن شده) آن‎ها ناخوانا باشد، بررسی نخواهد شد.

1  شرایط پذیرش بدون آزمون دوره دکتری

1-  دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ حداقل 16 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 17 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.(ضریب همترازی برای دوره کارشناسی و ارشد اعمال می‎شود).
2- ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ دفاع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.فارغ التخصیلان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 به بعد می‎توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
3- ﺣﺪاﻗﻞ 60 اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 1 ﺗﺎ 4 اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ 1393/12/16 وزارت ﻋﻠﻮم.
ﺗﺒﺼﺮه - دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI ﻣﻌﺘﺒﺮ الزامی است.

برای دریافت آیین نامه، اصلاحیه آیین نامه1 و اصلاحیه آئین نامه2 كلیك كنید.

اطلاعیه ها

akharin-tamdid
آخرین تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی1402-1401به منظور مساعدت با متقاضیان، ثبت نام پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره...
arshad-new1400
ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 (از 28 آذر ماه لغایت 6 دی ماه)   به دلیل تاخیر در ثبت نام پذیرفته شدگان...
2021-12-18-09-41-07
قابل توجه منتخبین بنیاد ملی نخبگان(طرح شهید وزوایی)بنیاد ملی نخبگان بر اساس شیوه نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی كشور"،...
1401-1402
    (تا 27 دی ماه تمدید شد)    فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره ی کارشناسي ارشد سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه...
2021-11-23-10-12-23
نتايج نهايي پذيرفته شدگان استعداد درخشان مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 عرض تبریک به پذیرفته شدگان استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد. نتايج نهايي استعداد...
tamdid
تمدید ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 1401-1400 ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 1401-1400 تا تاریخ 1400/08/14 تمدید شده است. جهت ثبت نام به...
3
قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان) در دوره کارشناسی ارشد  سال 1400 با توجه به شروع سال تحصيلي و به منظور پيشگيري از...
2021-10-19-07-36-26
آغاز ثبت نام طرح شهید احمدی روشن ثبت نام طرح احمدی روشن (دوره ششم) بنیاد ملی نخبگان از 24 مهر ماه آغاز شده است. مهلت ثبت نام تا 4 آبان ماه می‌باشد. برای...
20-10-1401-1400
  آغاز ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب (از 20 مهر ماه لغایت 10 آبان ماه) سال تحصیلی 1401-1400     گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
2021-09-26-06-08-39
نتایج نهایی پذیرفته شدگان استعداد درخشان دکتری 1400 نتایج نهایی استعداد درخشان دکتری 1400 تایید شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق جدول زیر میباشد....
2021-09-19-08-37-49
قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان) در دوره هاي دكتري تخصصي سال 1400 با توجه به شروع سال تحصيلي و به منظور پيشگيري از ايجاد مشكلات...
phd-1400
نتايج اوليه پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) دکتری تخصصی در سال تحصيلي 1401-1400 اسامي پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) دکتری تخصصی در...
2021-06-30-04-59-37
پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس " آیین نامه پشتیبانی از...
2021-06-21-04-00-59
اطلاع رساني طرح گرنت جوانه و فراخوان آزمايشي گرنت شكوفايي پارك علم و فناوري ثبت نام متقاضيان فراخوان دوم گرنت جوانه و فراخوان آزمايشي گرنت شكوفايي را از...
225
قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)  دکتری تخصصی 1401-1400 اسامی متقاضیانی که ثبت نام اولیه آنها تایید گردیده است مطابق جدول پیوست...
2021-05-09-09-36-56
 عدم برگزاری بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی کشور با توجه به شرایط انتشار بیماری کرونا در کشور، طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس...
2021-05-06-09-30-32
انصراف از پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد 1401-1400 قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد سال...
1401
(مهلت ثبت نام تا 18 خرداد تمدید شد) دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آئین‌نامه‌ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری» وزارت علوم،...
9
برگزاری بیست و ششمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور(منطقه 9) بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز در رشته های "زبان و ادبیات فارسی"، "الهیات و معارف اسلامی"،...
140001
نتايج اوليه پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 1401-1400 اسامي پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعداد درخشان) كارشناسي ارشد...
2021-02-23-10-35-56
قابل توجه دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی1400 -1399 بنیاد ملی نخبگان بر اساس شیوه نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان...
1-12-99
بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته های زبان و ادبیات...
2021-02-17-05-36-12
مرحله پایانی پنجمین دوره مسابقه استانی ارائه برتر انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد، فینال مسابقه ارائه برتر را برگزار می‌کند. موضوعات چالش...
2021-02-16-07-39-59
قابل توجه دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد قابل توجه دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می رساند شرکت دانش بنیان...
olampiad99
  برگزاری مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشوری به اطلاع راه‌یافتگان مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور می...
2021-01-31-07-24-32
کمک هزینه پژوهشی پروفسور حسن ابراهیم زاده معبودقابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های زیست شناسی(علوم جانوری، علوم گیاهی)، علوم کشاورزی و منابع...
2021-01-30-05-45-48
 قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می رساند شرکت دانش بنیان تحقیق و توسعه یسنا پارس از میان دانش آموختگان رشته های مهندسی...
2021-01-25-10-08-59
قابل توجه دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی1400 -1399 بنیاد ملی نخبگان بر اساس شیوه نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان...
2020-11-01-05-11-11
قابل توجه پذیرفته شدگان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  نظر به تاخیر پیش آمده در اعلام نتایج قطعی پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) از...
2
    برنامه هاي مجازي معرفي رشته هاي تحصيلي دوره کارشناسي (ويژه دانش آموزان پذيرفته شده در کنکور 1399)   شهاب معاونت آموزشی دانشگاه...
1
 افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در کنکور کارشناسی ارشد1399 دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به افتخارآفرینی در کنکور سراسری...
2020-09-02-07-17-09
  برگزاری جلسه شورای مرکزی شهاب جلسه شورای مرکزی شهاب با ریاست آقای دکتر پیش قدم و حضور آقایان دکتر بیگدلی و دکتر لطفی (رئیس بنیاد استان) و اعضای...
cci2020
 برگزاري مجازي كنگره مشترك هوش محاسباتي (CCI2020)   با توجه به برگزاري مجازي كنگره مشترك هوش محاسباتي (CCI2020) در تاريخ 12 الي 14 شهريور ماه...
2020-08-24-06-23-25
تمدید مهلت زمان دانش آموختگی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد99 آن دسته از دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون کارشناسی ارشد 99 که به دلیل مشکلات ناشی...
2020-08-04-05-29-44
کسب موفقیت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات جهانی ریاضی با حمایت شهاب با پشتیبانی و حمایت گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر معاونت آموزشی...
4
      دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آئین‌نامه‌ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری...
2020-04-27-04-03-24
معرفی رشته های دانشگاهی برای دانش‌آموزان    به مناسبت هفته آموزش، شهاب معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، برنامه سخنرانی مجازی برای دانش...
2020-04-22-06-26-36
  برگزاری مراسم مجازی جشن ستارگان فردوسی 99   گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب)، سعی دارد تا در روز 11 اردیبهشت ماه 1399، ساعت 16...
5
به نام خدا به اطلاع دانش آموزان و خانواده محترم آنها می رساند، با توجه به شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل های صادره در خصوص عدم برگزاری برنامه های جمعی و...
2020-02-09-11-04-08
«نشست انتقال تجارب افتخارآفرینان المپیاد» در راستای بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور    گروه شناسایی و هدایت استعداد های برتر (شهاب)...
2020-01-27-07-33-16
تفاهم نامه همکاری شهاب و مدیریت فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد   به منظور حمایت از فعالیت های فرهنگی اجتماعی و علمی دانشجویی تحت پوشش مدیریت فرهنگی و...
1400-1399
                  پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399     (سهمیه...
1-980828-25-98
کارگاه تحلیل کارنامه‌های دوره اول طرح بالندگی شهاب (25 آبان ماه 98) در اولین کارگاه تحلیل کارنامه‌های دوره اول طرح بالندگی شهاب با حضور دانشجویان...
25-25
  آغاز ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب (از 25 آبان ماه لغایت 25 آذر ماه) گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای...
2020-01-01-04-51-27
  تسهیلات طرح خوشه بندی شهاب (جدید) در راستای حمایت از فعالیت‎های دانشجویان در حوزه‎های بین المللی و گسترش ارتباطات علمی با سایر مراكز و...
2020-01-01-04-49-49
  تسهیلات طرح خوشه بندی شهاب (ویژه جشنواره آموزش) 1- حمایت از برگزاری كارگاه‎های آموزشی توسط دانشجویان دكتری خوشه 1 با تایید موضوع كارگاه توسط...
3-98-1397
  اطلاعیه شماره 3 پذیرش بدون آزمون دكتری در سال تحصیلی 98-1397 قابل توجه دانشجویانی كه معدل کارشناسی آن‌ها زیر 16 و معدل کارشناسی ارشد آن‌ها بدون...
2019-01-01-01
  مصوبه جدید پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد  98-1397  تمدید فرصت ثبت نام بدون آزمون تا پایان فروردین 1397بنا به تصویب شورای...
97-3
برگزاری دوره مطالعات نوروزی 97 (طرح کوشش 3) در دانشگاه فردوسی مشهد معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای سومین سال پیاپی دوره مطالعات نوروزی کوشش ویژه...
2019-01-01
  پذیرش دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه فردوسی مشهد به اطلاع می‌رساند دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد ...
98-1397
  پذیرش بدون آزمون كارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-1397 به اطلاع می‌رساند دفتر استعداد درخشان برای سال تحصیلی 98-1397 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع...
97-1396
  فهرست دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 97-1396 فهرست دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی...
2019-12-29-05-43-45
  اعطای تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی به دانش‌آموختگان‌ِبرتردانشگاه‌ها (جایزه شهید احدی)   بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه...
2019-12-08-07-44-01
دوره مهارت‎های پایه کوچینگ گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)، در راستای توانمندسازی دانشجویان، کارگاه آشنایی با دوره مهارت‌های پایه کوچینگ را...
2021-05-19-09-21-43
قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)  دکتری تخصصی 1401-1400 اسامی متقاضیانی که ثبت نام اولیه آنها تایید گردیده است مطابق جدول پیوست...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۰:۰۰
2018-11-11-09-00-10
خودت را بشناس!«سقراط» هر فردی ممکن است در یک یا چند زمینه تحصیلی، شغلی یا شخصی، خوب عمل کند و در سایر ابعاد نه! این قاعده، استثنا ندارد!چگونه می توانیم...